White Tiger Tae Kwon Do

Master S. W. Kim

All photos courtesy of M. B. Donald